14 Kasım 2012 Çarşamba 12:53
Platini’ye 10 milyon Dolar Verdiler

Baş­ba­ka­n’­a bi­le kır­mı­zı kart gös­te­ririm, acı­mam

Er­do­ğan, İET­T’­de top koş­tur­muş… Onun fut­bo­luy­la, tek­ni­ğiy­le il­gi­li bil­gi­niz ol­du mu hiç?
Ben An­ka­ra­’da bü­yü­dü­ğüm için Re­cep Be­y’­i hiç gör­me­dim top oy­nar­ken. Ya­şı önem­li de­ğil, şu an­da oy­nar­ken gör­sem, he­men söy­le­rim na­sıl bir top­çu ol­du­ğu­nu.

“Sahada topçudur”

Baş­ba­ka­n’­ın oy­na­dı­ğı bir ma­çı yö­net­se­niz, kır­mı­zı­yı gös­te­rir mi­si­niz?
Sa­ha­da ba­ba­mı ta­nı­mam… Ha­ke­mi ol­du­ğum maç­ta Baş­ba­ka­n’­a bi­le kır­mı­zı kart gös­te­ri­rim, hiç acı­mam… O sa­ha­da top­çu­dur, dı­şar­ıda da Baş­ba­kan… Çün­kü o dı­şar­da ba­na kır­mı­zı kar­tı gös­te­re­cek­tir za­ten (gü­lü­yo­ruz).
Ha­kem gi­bi ha­kem ol­mak ko­lay de­ğil. Ba­zı fut­bol­se­ver­ler, ha­kem­le­rin maç­tan ön­ce bir yer­ler­den ta­li­mat al­dık­la­rı­na ina­nı­yor. Bu bir ve­him mi­dir ger­çek mi?
Ha­kem­ler hiç ra­hat bı­ra­kıl­maz ki, bir şe­kil­de ta­li­mat­lar ge­lir. Ada­mın bi­ri maç­tan ön­ce ge­lir ya­nı­na. Bi­le­mez­sin ki ne­den ya­naş­tı­ğı­nı! Bu be­nim ba­şı­ma da gel­di. Ama sen ma­çı yö­net­me­ye baş­la­yın­ca, her şey or­ta­ya çı­kar. Son­ra sen­den vaz­ge­çer­ler. Vaz­geç­me­dik­le­ri de olur.

“Katliam yaptım!”

“Tür­ki­ye­’de ha­kem­ler dü­dük­le­ri­ni bi­raz da­ha adil çal­ma­ya baş­la­dıy­sa bun­da be­nim pa­yım bü­yü­k” di­yor­su­nuz… Na­sıl yap­tı­nız bu­nu?
İçer­ide kat­li­am yap­tım (gü­lü­yor). Maç sa­tan­la­rın kel­le­si­ni uçur­dum! Fİ­FA ola­na ka­dar sus­tum, göz­lem yap­tım. Çün­kü Fİ­FA ol­ma­dan bu iş­le­re gi­riş­sey­dim, ben on­la­rı de­ğil on­lar be­ni gö­tü­rür­ler­di. Fİ­FA ol­duk­tan son­ra güç­len­dim ve maç sa­tan ha­kem­le­ri ayık­la­dım.

Sü­la­le­ce CHP’­li­yiz… Ama babam par­ti­nin şu ha­li­ni gör­se­ ağ­lar­dı!

Siz si­ya­se­te gir­sey­di­niz, Baş­ba­ka­n’­la yolunuz ke­si­şir­di… Si­zin ya­nıl­mı­yor­sam DYP’­den ve­kil­lik gi­ri­şi­mi­niz ol­muş­tu…
1991’de Ca­vit Çağ­lar ite­le­di be­ni. Ama ai­le­de si­ya­set var­dı hep. Ba­bam, Ka­sım Gü­le­k’­in (CHP es­ki Ge­nel Sek­re­te­ri) iyi ar­ka­da­şıy­dı ve si­ya­set­le il­gi­le­nir­di. İs­met İnö­nü çok se­ver­di ba­ba­mı. Benim İnönü’nün kucağında fo­toğ­raf­ım var.

CHP’­li ai­le­den ge­li­yor­su­nuz…

Ai­le de­ğil, sü­la­le­ce CHP’­li­yiz. Mer­si­n’­in ilk Be­le­di­ye Baş­ka­nı am­cam Mit­hat To­roğ­lu­’dur. Mer­si­n’­de bir me­zar­lık var­dır, top­ra­ğın­da dört din men­sup­la­rı ya­tar. Bir yer­de ayin olur, bir yer­de du­a olur… O me­zar­lı­ğı am­cam aç­tır­mış­tı. On­lar şu an­da­ki CHP’­nin du­ru­mu­nu gör­se­ler ağ­lar­lar­dı.

Ne­den? Bence et­ki­li mu­ha­le­fet yok…

“Zor olan iş yapmak”

Siz Mec­li­s’t­e, et­ki­li bir mu­ha­le­fet ya­pa­bi­lir miy­di­niz?
Mu­ha­le­fet yap­mak ko­lay, ya­par­dım. Asıl zor olan iş yap­mak.
CHP’­nin ya­pa­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­ği­niz mu­ha­le­fe­tin ne­si ko­lay?
Ya­pı­lan­la­ra ba­kıp “Bu iş böy­le ol­ma­z” de­din mi, iş­te mu­ha­le­fet. En ko­la­yı bu­dur. Oy­sa “Bu iş böy­le ol­ma­z” de­dik­ten son­ra o işin na­sıl ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de göz­ler önü­ne ser­men ge­re­kir. Ba­na gö­re Tür­ki­ye­’de en et­ki­li mu­ha­le­fet ya­pan po­li­ti­ka­cı Sü­ley­man De­mi­re­l’­di. Şu an ol­say­dı, mu­ha­le­fe­tin ba­ba­sı­nı ya­par­dı. Za­ten faz­la da mu­ha­le­fet­te kal­maz, ik­ti­dar olur­du.
Türk siyasetinde genel başkan ne derse o olur… Değil mi?
Ne ya­zık ki… An­cak ba­na gö­re uy­gar ül­ke­ler­de böyle değil. Bu­gün ba­kı­yo­rum AKP, ken­di mu­ha­le­fe­ti­ni de ya­pı­yor. Tek ka­le top oy­nu­yor AKP… Kar­şı ka­le­ye de ken­di ka­le­si­ne de gol atı­yor, bu­na si­nir­le­ni­yo­rum. O gol­le­ri CHP at­ma­lı, bu ka­dar çok gol ka­çır­ma­ma­sı ge­re­ki­yor.
Aziz Yıl­dı­rım ko­nu­su hep gün­dem­de. As­ker­li­ğe el­ve­riş­siz ra­po­ru ko­nu­şu­lu­yor, o ra­po­run sah­te ol­du­ğu söy­le­ni­yor, be­del­li mü­ra­ca­atı ko­nu­şu­lu­yor…
Net bir şey var. 60 ya­şı­na ka­dar as­ker­lik yap­ma­mış bu adam. Bu net de­ğil mi? Bu ya­şa ka­dar na­sıl iha­le alır, na­sıl yurt­dı­şı­na çı­kar?
As­ker­li­ğe el­ve­riş­siz­dir ra­po­ru al­dı de­ni­li­yor…
Bu ra­por var…

“Birileri hesap verecek”

Pe­ki o ra­por ne­den or­ta­da yok?
Bu­nu bi­le­mem. Yü­ce Türk Dev­le­ti­’ne sor­mak la­zım. Bi­ri­le­ri he­sap ve­re­cek, bi­ri­le­ri ok­ka­nın al­tı­na gi­de­cek.
Sü­rek­li Aziz Yıl­dı­rı­m’­la uğ­raş­tı­ğı­nı­zı söy­le­yen­ler “Er­man Ho­ca­’nın geç­miş­ten bir kuy­ruk acı­sı mı var?” di­ye düşünüyor.
Be­nim ne kuy­ruk acım ola­cak! 2006’da yaz­dı­ğım o ya­zı­dan son­ra ken­di­si be­nim­le uğ­ra­şı­yor. Yıl­dı­rı­m’­ın üs­tü­ne na­sıl git­mem ar­ka­daş, ben eşek gi­bi 20 ay as­ker­lik yap­tım. El­bet­te eşek­le­rin hak­kı­nı ara­ya­ca­ğım.

Ün­lü­ler­le işim ol­maz

Ge­nel­de fut­bol­cu­la­rın ün­lü sev­gi­li­le­ri olur. Si­zin ün­lü sev­gi­li­niz ol­du mu?
Ün­lü yıl­dız­lar­la hiç işim ol­ma­dı. Halk ço­cu­ğu­yum. Halk­la ar­ka­daş­lık yap­tım (gü­lü­yo­ruz).
Si­ze yak­laş­ma­ya ça­lı­şan ün­lü yıl­dız­lar ol­ma­dı mı hiç?
As­la tuğ­la va­zi­fe­si gör­mek is­te­me­dim. Fut­bol­cu­la­rı kul­la­nır­lar, fut­bol­cu­nun ana­sı­nı bi­le ağ­la­tır­lar. Ün­lü yıl­dız, fut­bol­cu­nun mad­di ma­ne­vi if­la­hı­nı ke­ser, if­la­hı­nı.
Si­zin if­la­hı­nı­zı kes­me­ye kal­kan ün­lü yıl­dız­la­rı ko­nu­şa­lım, siz kim­se­den çe­kin­mez­si­niz…
Tey­bi ka­pa­tın­ca ko­nu­şu­ruz, sa­na de­tay­la­rıy­la an­la­tı­rım her şe­yi (gü­lü­yo­ruz)…

De­mi­rel sa­ye­sin­de maf­ya­dan kur­tul­dum

Halk ara­sın­da ol­ma­yı se­vi­yor­su­nuz. Se­ve­ni­niz de var, sev­me­ye­ni­niz de… Risk de­ğil mi?
Ev­den mi çık­ma­ya­ca­ğım! Dev­let­ten ko­ru­ma is­te­me­dim. Hiç unut­mam, Gür­cis­ta­n’­da Şam­pi­yon­lar Li­gi ma­çı için sa­ha­ya çık­ma­dan ba­na pa­ra ver­me­ye kalk­tı­lar. UE­FA­’ya bil­dir­dim. Gürcü mafyası be­ni vur­ma­ya İs­tan­bu­l’­a gel­di.
Ne za­man ol­du bu?
Şe­vard­nad­ze dev­let baş­ka­nıy­dı. Bu ola­yı Fran­sa­’da bir spor der­gi­si ka­pak yap­tı. Dün­ya­da spor der­gi­si­ne ka­pak ol­muş tek ha­kem be­nim.
Gür­cü maf­ya­sı­nın elin­den na­sıl kur­tul­dun ho­cam?
De­mi­rel sa­ye­sin­de. O za­man DYP’­den mil­let­ve­ki­li aday­lı­ğı­mı koy­muş­tum. “Bu­nun De­mi­re­l’­le ara­sı iyi, vaz­ge­çe­lim, vur­ma­ya­lı­m” de­miş­ler. De­mi­rel sa­ye­sin­de öl­dü­rül­mek­ten kur­tul­dum. Bu ba­kım­dan her şe­ye şer­bet­li­yim ben.

Tür­ki­ye­’nin en çok ko­nu­şu­lan, en çok ko­nu­şan, en çok se­vi­len, en çok nef­ret edi­len, en çok kü­für edi­len ve “en ço­k”­la­rıy­la mut­lu me­sut ya­şa­yan Er­man To­roğ­lu ile Ka­sım­pa­şa­’da bu­luş­tuk. Ca­mi­i Ke­bir Ma­hal­le­si­’n­de­ki Ta­ri­hi Mey Ocak­ba­şı­’n­da ke­yif­li bir soh­bet yap­tık. İş­te so­ru­la­rı­mız, iş­te To­roğ­lu­’nun ge­niş yan­kı­lar ya­ra­ta­cak olan ce­vap­la­rı…
“Üç büyükleri sevmiyorum”
Bu­ra­sı Ka­sım­pa­şa ho­cam, siz An­ka­ra­lı­sı­nız ve bu sem­ti ter­cih edi­yor­su­nuz… Çok mu se­vi­yor­su­nuz Ka­sım­pa­şa­’yı?
Bü­tün şöh­ret­ler Ka­sım­pa­şa­’dan çı­kı­yor. Ben de şöh­ret ol­mak için ge­li­yo­rum.
Üç bü­yük­ler si­zi sev­mi­yor…
Sev­me­sin­ler… Ben üç bü­yük­le­ri tut­mu­yo­rum… Bun­lar, se­yir­ci­le­ri, fe­de­ras­yon­la­rı, si­ya­si­le­ri teh­dit ede­rek, zen­gin ço­cu­ğu gi­bi pa­ra sa­çı­yor­lar, son­ra bir şey yap­mı­yor­lar. Bun­la­rı hi­za­ya ge­tir­me­nin tek yo­lu var, Ana­do­lu ta­kım­la­rı­nın şam­pi­yon ol­ma­sı.
Şi­ke id­di­ala­rıy­la il­gi­li olay­lar ar­tık ko­nu­şul­mu­yor. Unu­tul­du ga­li­ba…
Unu­tul­maz… Şi­ke ola­yı­nın, hak­sız ye­re Fe­ner­bah­çe’nin üze­ri­ne ya­pış­tı­rıl­dı­ğı­nı söy­le­yen­ler var. İyi de Aziz Bey “Ben ne yap­tıy­sam Fe­ner­bah­çe için yap­tı­m” di­yor. O za­man hak­sız ye­re pu­an­la­rı alan Fe­ner­bah­çe ol­mu­yor mu? Şi­ke ka­ra­rı­nı mah­ke­me ver­di ay­rı­ca. İş şim­di Yar­gı­ta­y’­da ama uza­dık­ça uza­dı. 2023’e uza­sın, ka­ra­rı o za­man ver­sin­ler, da­ha iyi olur (gü­lü­yor).

“İnanmak istemiyorum ama…”

UE­FA­’da da ses­siz­lik ha­kim… Çev­re­niz ge­niş­tir, ku­la­ğı­nı­za bir şey gel­mi­yor mu?
UE­FA ile il­gi­li ba­zı şey­ler ku­la­ğı­ma ge­li­yor ama inan­mak is­te­mi­yo­rum.
Bu bil­gi­yi SÖZ­CÜ okur­la­rıy­la pay­la­şın o za­man ho­cam, lüt­fen…
Yük­sel kar­de­şim, şi­ke­nin şi­ke­sin­den söz edi­li­yor. UE­FA Baş­ka­nı Pla­ti­ni­’ye 10 mil­yon do­lar pa­ra öden­di­ği söy­le­ni­yor.

Ka­nıt­lan­ma­sı müm­kün mü?

İki ki­şi ara­sın­da olan böy­le bir olay or­ta­ya çı­kar mı, onu da bil­mi­yo­rum. Ha­ni baş­ta “Sı­fır tö­le­ran­s” de­nil­di UE­FA için… Son­ra ne ol­du? 180 de­re­ce tö­le­rans… Mah­ke­me ka­ra­rı mı bek­le­ni­yor, Yar­gı­tay mı bek­le­ni­yor, bi­le­mem…
Fut­bo­lu­muz­da ina­nıl­maz bir dü­şüş ya­şa­nı­yor, bu­nun ne­de­nini ko­nu­şa­lım mı?
Tam Türk Fut­bo­lu di­be vur­du di­ye se­vi­ni­yor­dum, se­vin­cim kur­sa­ğım­da kal­dı. Or­ga­ni­ze Suç Eki­bi bi­ze “A­lın to­pu­nu­zu, to­pu­nuz gö­rün to­pu­nu­zun ne hal­de ol­du­ğu­nu­” de­di. Biz ne ya­zık ki bun­dan fay­da­la­na­ma­dık. Şa­yet, bu ta­kım An­ka­ra­gü­cü, Bur­sas­por ya da herhan­gi bir Ana­do­lu ta­kı­mı ol­say­dı, bu ka­nu­nun ne ka­dar fay­da­lı ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek ana­la­rı­nı ağ­la­tır­dık. Ama şu an­da so­nuç alı­na­ma­dı­ğı için hâ­lâ di­be gi­di­yo­ruz… Da­ha di­be vur­ma­dık.

Şu an şi­ke var mı?

Şimdi yok ama es­ki­yi te­miz­le­mez­sen şi­ke­ye ça­nak tu­tar­sın. Şu an o ya­pı­lı­yor.
“Ben de futboldan soğudum”
Aileler, ço­cuk­la­rı­nın ya pop­çu ya da top­çu ol­ma­sı­nı is­ti­yor. Pe­ki fut­bol­cu­lar iyi mi ka­za­nı­yor?
Fut­bol de­ni­lin­ce ak­la Fe­ner­bah­çe­li Gök­han, Ga­la­ta­sa­ray­lı Umut, Be­şik­taş­lı Al­me­di­a, Trab­zons­por­lu Ege­men ge­li­yor… Oy­sa ge­ne­le bak­mak la­zım. Du­rum çok acık­lı. 2. ve 3. lig­de oy­na­yıp evi­ne et gö­tü­re­me­yen fut­bol­cu­lar var. Di­ğer lig­le­rin du­ru­mu çok kö­tü. Da­ha da kö­tü­ye gi­di­yor.
- Türk in­sa­nı fut­bol­dan so­ğu­du mu?
Ben de futboldan so­ğu­dum ve ta­bi­i ki so­ğu­ya­cak in­san­lar. Ben bu işi yap­ma­sam Tür­ki­ye­’de maç iz­le­mem. Di­gi­tür­k’­ün ken­di­si­ne çe­ki dü­zen ver­me­si ge­re­kir. Pa­ra­la­rı ve­ri­yor ama tes­li­mi­yet­çi ol­ma­ya­cak.

Yüksel ŞENGÜL - Sözcü Gazetesi

Son Güncelleme: 15.11.2012 15:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Karadenizinsesi.com